Bij reservering is klant automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden :

Artikel 1. Algemeen.

§        

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij boeking van een tijdelijke verblijf tussen eigenaar en gebruiker van één van de huizen  gelegen in Polany Oreghegy Hongarije .

§        

Onder de prijs wordt verstaan de prijs van een huis voor de geboekte periode, inclusief linnen- en beddengoed , electriciteit , waterverbruik en opkuisen van de ruimtes maar exclusief eten en drank.

Artikel 2. Reserveringen

§        

Onze website informeert de gast over de kamers, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de reservering van belang zijn.

§        

Het reserveren gebeurt door de klant d.m.v. het invullen en toezenden van het aanvraagformulier, via e-mail of telefonisch.

§        

De definitieve reservering komt tot stand nadat wij de boeking per e-mail hebben bevestigd .

Artikel 3. Betaling

§        

Binnen 14 dagen na verzending van deze reservatiebevestiging door ons dient er 50% van de totale som door de klant gestort te worden op een Belgisch aangegeven rekeningnummer. Het restant van de som dient de eerste dag bij aankomst cash te worden volstort.

§        

Bij reservering minder dan 1 week vóór vertrek, dient het volledige bedrag door de klant cash te worden voldaan bij aankomst.

§        

Wanneer verschuldigde bedragen niet tijdig zijn ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. De eigenaar is dan gerechtigd de annuleringskosten, als omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden, in rekening te brengen.

§        

Na annulering of bij niet betaling zijn wij gerechtigd het gereserveerde huis direct aan een andere partij te verhuren.

§        

Bijkomende betalingen ontstaan door reservering van maaltijden worden op het einde van het verblijf aangerekend .

Artikel 4. Verplichtingen van de eigenaar.

§        

Wij verbinden er ons toe het geboekte huis schoon op te leveren.

§        

De bedden zijn opgemaakt bij aankomst en een handdoekenset ( enkel voor gebruik op de locatie) is aanwezig.

§        

Bij aankomst wordt een overzicht opgemaakt van de te leveren diensten door de eigenaar waaronder vooral wordt verstaan de regeling van de maaltijden.

Artikel 5. Verplichtingen van de klant.

§        

Alleen in overleg is het meenemen van huisdieren toegestaan. Huisdieren zijn enkel toegestaan in het Jachthuis waar ook een aparte hondenruimte (tuin en hok ) werd voorzien .

§        

Enkel het aantal vermelde personen bij reservatie is toegestaan per kamer. Indien meer personen zich aanmelden dan voorzien zal de meerprijs worden toegepast zoals gemeld onder de rubriek ‘ prijzen ‘ maar slechts na akkoord met de eigenaar . Er is een maximum toelaatbaar aantal personen per huis voorzien .

§        

Eventueel bezoek kan niet overnachten . Desgevallend zal de meerprijs worden toegepast zoals voorzien onder de rubriek ‘ prijzen’

§        

Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet correct afsluiten van de woning zal klant voor de schade aansprakelijk worden gesteld.

§        

Roken is  in iedere woning verboden.

§        

Het is verboden vuur te stoken of vuurwerk af te steken voor eender welke aangelegenheid .

Artikel 6. Oplevering van de woning

§        

Bij intrede van de woning wordt er een korte plaatsbeschrijving gemaakt met eventuele opmerkingen inzake schade en aantallen objecten .

§        

Indien meubels verplaatst worden, graag met de eigenaar en bij uittreding deze weer terug zetten op de oorspronkelijke plaats.

§        

Schade, defecten of vermissingen worden direct door de klant aan de eigenaar gemeld. De klant is aansprakelijk voor alle schade, defecten of vermissingen die door zijn/haar toedoen veroorzaakt zijn. Deze kosten zullen meteen in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Wijzigingen en annuleringen door de klant.

§        

In geval van wijziging na onze reservatiebevestiging binnen 4 weken voor de aankomstdatum , mbt wijziging van datum , aantal personen of keuze huis wordt een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht. Deze kosten worden niet berekend indien de klant bijboekt of overboekt naar een duurdere periode of duurder huis. In dat geval worden uiteraard wel de meerkosten in rekening gebracht.

§        

Iedere annulering dient schriftelijk of per e-mail aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden.

§        

Bij annulering na onze reservatiebevestiging , worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht.

§        

bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd.

§        

bij annulering vanaf 4 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is de totale som verschuldigd.

§        

Bij te late aankomst of voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige som verschuldigd.

Artikel 8. Opzegging of wijziging door de eigenaar.

§        

De eigenaar kan de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht ( brand , overlijden , natuurramp , buitengewone weersomstandigheden , diefstal )

§        

Tijdens het verblijf wanneer blijkt dat klant één van bovenstaande regels binnen de overeenkomst overtreed

§        

Alle door de klant betaalde bedragen voor de huur van de gastenkamer zullen dan binnen 2 weken teruggestort worden met uitzondering bij opzegging zoals vermeld in punt 2 van dit artikel gemelde reden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die klant lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

§        

De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens het verblijf.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijk uitval of storingen .
c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat, door de eigenaar ingeschakelde dienstverlener(s) en/of beheerder, waar van de eigenaar afhankelijk is, nalatig blijven;

§        

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de woning, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de woning.

§        

De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de klant dan wel derden die zich met toestemming van de klant in het gehuurde bevinden.

§        

Bij het samenstellen van de website en de informatie over de woning, heeft de eigenaar veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens. Desondanks kan de eigenaar de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen en daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.

Artikel 10. Klachten.

§        

Ondanks de inspanningen van de eigenaar kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de tijdelijk gehuurde kamer. Om uw mogelijke aanspraken op (gedeeltelijke) restitutie te behouden dient u ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te vinden. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander locatie dan door ons aangeboden, bevrijdt ons van iedere verplichting tot restitutie.

§        

Op alle geschillen is de rechtbank van Turnhout in België bevoegd

 

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verder in deze tekst adresseren wij ons als ‘House and Breakfast’ . Dit impliceert alle entiteiten die verband houden met de exploitatie van de toeristische activiteiten in Hongarije in de gemeente Polany en die onder de verantwoordelijkheid vallen van de uitbaatster zijnde Mevr Czybora Mihaela. 

House And Breakfast houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. 

Als House and Breakfast zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: House And Breakfast Oreghegy 1 Polany 7458 Hungary  Telefoon: 0036.702551533 of via manu.knaeps@gmail.com  

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door House and Breakfast verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door House And Breakfast

 Om te kunnen organiseren van het sturen van gepersonaliseerde informatie 

 Om te kunnen organiseren van het sturen van algemene informatie aan bestaand cliënteel 

 Om tijdig te kunnen tussenkomen in geval van gewijzigde boekingen 

 Aanwezigheidsregistratie in het kader van toeristenbelastingsadministratie 

 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

 Voor publicitaire doeleinden (acties, website, facebookgroep,…..) 

 

Welke gegevens verwerken we? 

Voor de eerder opgesomde doelstellingen (zie hoofdstuk “Waarom verwerken wij persoonsgegevens”) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: 

• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, GSM en/of telefoonnummer, e-mail 

• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum

 

Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door volgende personen en organisaties 

 De eigenaars van de domeinen van House And Breakfast

 De externe boekingskantoren  die samenwerken met House And Breakfast zoals nu zijnde

Booking.com

Home Away

Hungaria huizen

Tui

Szallas.hu

 Het personeel verantwoordelijk de administratie en inning van de toeristenbelasting

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 

• het verzorgen van de internet omgeving 

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

 

Bewaartermijn 

House And Breakfast bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

House And Breakfast verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan het bestaan van de club.

 

Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

• Alle personen die namens House And Breakfast van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan in het kader van hun eigen GDPR instructies

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken

 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

 

Wijziging 

Privacyverklaring House And Breakfast kan haar privacy statement steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 26 juli 2018.